Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie akcji własnych ABS Investment Spółka Akcyjna (PLABSIN00012)

04-09-2014 17:03:04 | Bieżący | EBI | 110/2014
Zarząd Spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż w dniu 3 września 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych.

W związku z powyższym, w dniu 3 września 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 928 akcji Spółki po średniej cenie 1,49 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią około 0,012% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 928 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 0,012% ogólnej liczby głosów.

Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych ABS Investment SA to 44.765 akcji dających prawo do około 0,560% głosów na WZ Spółki oraz stanowiących około 0,560% kapitału zakładowego. Średnia cena akcji nabytych przed resplitem wynosiła 0,15 zł za akcję.
Średnia cena akcji nabytych po resplicie wynosi 1,64 zł za akcję.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Jarosz - Prezes Zarządu