Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki. DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. (PLDFP0000019)

23-03-2010 12:12:54 | Bieżący | ESPI | 6/2010
oRB_ASO: Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki.

PAP
Data: 2010-03-23

Firma: DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2010
Data sporządzenia: 2010-03-23
Skrócona nazwa emitenta
DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje, iż powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Spółki, Pana Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki, w łącznej liczbie 25.000 sztuk akcji. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem NewConnect, na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej w Łodzi, w dniu 16 marca 2010 roku, a przeniesienie akcji objętych tą umową następuje przy zastrzeżeniu dokonania stosownych zapisów na rachunkach papierów wartościowych zbywcy i nabywcy _Piotra Jędrzejczaka – Prezesa Zarządu Spółki_. Przedmiotowa transakcja została dokonana po jednolitej cenie sprzedaży, wynoszącej 9,60 zł za jedną akcję.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-03-23 Paweł Walczak Członek Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DFP DORADZTWO FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A.
Tytul Informacja o nabyciu akcji Spółki przez Prezesa Zarządu Spółki.
Sektor
Kod 91-071
Miasto Łódź
Ulica Ogrodowa
Nr 72/74
Tel. 042-253-45-61
Fax 042-253-45-60
e-mail sekretariat@dfp.pl
NIP 7272670586
REGON 100161409
Data sporzadzenia 2010-03-23
Rok biezacy 2010
Numer 6
adres www http://www.dfp.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.