Raporty Spółek ESPI/EBI

Niestosowanie zasady ładu korporacyjnego. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-08-2010
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że Spółka w sposób stały zamierza niestosować częściowo zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w dokumencie: o "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)", tj. zasady nr 1 w zakresie w którym dotyczy ona transmisji obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy poprzez sieć Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i publikowania go na stronie internetowej.
Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady w sposób trwały we wskazanym zakresie.
Akcjonariusze mogą zapoznać się ze przebiegiem walnego zgromadzenia z raportu opublikowanego po zakończeniu zgromadzenia na stronie internetowej oraz w raporcie bieżącym. Zasada ta naraża Spółkę na znaczne koszty oraz może powodować narażenie dobra osobistego osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu tj. prawa do ochrony wizerunku.
Jednocześnie w osobnym raporcie Zarząd Spółki przekazał zbiorczą informację dotyczącą stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2010)".

Podstawa prawna :
§4 ust. 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu