Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku . ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

27-08-2010
Zarząd ASSETUS S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach :

a) za II kwartał 2010 r. do dnia 14 sierpnia 2010 r.
b) za III kwartał 2010 r. do dnia 15 listopada 2010 r.
Emitent wyjaśnia, iż nie przedstawiał raportu okresowego za IV kwartał 2009 roku oraz I kwartał 2010 roku, gdyż okres ten był objęty sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta z jego badania, zamieszczonymi w opublikowanym na stronie WWW.newconnect.pl Dokumencie Informacyjnym przygotowanym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B Emitenta do obrotu na rynku NewConenct.
Pierwszym rokiem obrotowym Emitenta jest rok 2010, dlatego też Emitent nie będzie przygotowywał i przedstawiał raportu rocznego za 2009 rok.


Podstawa prawna :
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu