Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów ze spółką ASTORIA CAPITAL S.A. Dom Maklerski WDM Spółka Akcyjna (PLWDM0000029)

23-03-2010 07:08:17 | Bieżący | EBI | 20/2010
Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. ("WDM S.A.") informuje, iż w dniu 22 marca 2010 roku została podpisania umowa pomiędzy WDM S.A. i ASTORIA CAPITAL S.A., przedmiotem której jest przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Prywatnej, a także doradztwo w zakresie pełnienia przez WDM S.A. funkcji Oferującego dla akcji spółki ASTORIA CAPITAL S.A. Ponadto Zarząd WDM S.A. informuje, iż w dniu 22 marca 2010 roku została podpisana umowa pomiędzy CEE Capital Sp. z o.o. (spółka zależna WDM S.A.) a ASTORIA CAPITAL S.A., przedmiotem której jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na NewConnect.

Termin Oferty Prywatnej ustalony został na I półrocze 2010 r., a termin debiutu na IV kwartał 2010 r. W związku z powyższym, w opinii Zarządu Spółki, zawarte umowy będą miały istotny wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej WDM S.A. osiągnięte w 2010 r.

ASTORIA Capital S.A. to fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, utworzony przez Grupę WDM. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada realizację inwestycji głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki. ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmować udziały/akcje w spółkach publicznych w zamian za akcje własne nowej emisji. Poprzedni projekt tego rodzaju realizowany przez Grupę WDM - fundusz Black Pearl Capital S.A. okazał się wielkim sukcesem. Po planowanym połączeniu Black Pearl Capital S.A. z Totmes Fund S.A. i BIO-MED Capital S.A. (o którym WDM informował komunikatem EBI 12/2010 z dnia 10.02.2010 r.), Grupa WDM posiadać będzie 30% w powstałym z połączenia podmiocie, którego kapitały własne wynosić będą 40 mln zł (w tym 12 mln zł gotówki), a szacowany zysk netto na 2010 r. 10.000.000 zł. Dlatego WDM chce powtórzyć sprawdzony model i tworzy wyspecjalizowany fundusz (ASTORIA Capital S.A.) z kolejnym partnerem. Rezerwuje dla niego do 30% akcji po cenie równej wartości nominalnej. Jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do grup finansowych o profilu podobnym do grupy Totmes, tj. posiadających portfel inwestycji w spółki niepubliczne, które w kolejnym etapie mogłyby być upubliczniane za pośrednictwem WDM S.A.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Wojciech Gudaszewski - Prezes Zarządu
  • Adrian Dzielnicki - Wiceprezes Zarządu