Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja w KRS tekstu jednolitego Statutu Spółki. Navimor-Invest Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLNVMRI00017)

10-09-2014 11:00:43 | Bieżący | EBI | 36/2014
Zarząd NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ( ?Emitent? ) zawiadamia, iż powziął informację, że w dniu 09 września 2014r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Rejestrze przedsiębiorców w sprawie zarejestrowania zmian Statutu Spółki oraz uchwalenia jego tekstu jednolitego.
Zarejestrowany w KRS tekst jednolity Statutu Spółki ( przekazany do publicznej wiadomości w Raporcie bieżącym nr 28/2014 z dnia 09.07.2014r. ) zawiera zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 07 lipca 2014 roku, polegające na zmianie § 5 , § 17 ust. 3 oraz polegające na dodaniu w § 17 ustępu 4 a także § 24 ust.2 pkt 8.


Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Kosiorek-Sobolewski - Prezes Zarządu
  • Tomasz Marcinkowski - Wiceprezes Zarządu