Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmiany Statutu Spółki Boruta-Zachem Spółka Akcyjna (PLBRTZM00010)

10-09-2014 11:05:41 | Bieżący | EBI | 13/2014
Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 8 września 2014 r. powziął informację o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Zgodnie z Uchwałą nr 4 podjętą na NWZ Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 r zmieniono § 8 ust. 1 Statutu Spółki.
Tekst jednolity Statutu Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje
Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Wiesław Sażała - Prezes Zarządu
  • Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu