Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. (PLLBRTG00012)

12-09-2014 17:58:05 | Bieżący | ESPI | 9/2014
oRB_ASO: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

PAP
Data: 2014-09-12

Firma: CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-12
Skrócona nazwa emitenta
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:

Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Edminton International Investments Limited z siedzibą w Tortola _British Virgin Islands_ _"EDMINTON"_, zarejestrowanej pod numerem 15135558 zawiadomienie, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Concept Liberty Group S.A. o kwotę 2 080 000 złotych tj. o 20 080 000 akcji o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 30.08.2014 roku zaangażowanie EDMINTON uległo zmianie.

Przed podwyższeniem, spółka EDMINTON posiadała 6 500 000 akcji Concept Liberty Group S.A., które stanowiły 5,28% udziału w kapitale i dawały prawo do 6 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu podwyższenia, spółka EDMINTON posiada 6 500 000 akcji Concept Liberty Group S.A., które stanowią 4,52 % udziału w kapitale i dają prawo do 6 500 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,52 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, EDMINTON informuje, iż nie posiada spółek zależnych oraz nie została zawarta umowa zawierająca postanowienia dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu.

Spółka nie wyklucza dalszego zaangażowania i zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia w celu zwiększania tego udziału.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-695 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nowogrodzka 42
_ulica_ _numer_
22 8410037 22 642 23 90
_telefon_ _fax_
biuro@libertygroup.pl www.libertygroup.pl
_e-mail_ _www_
951-22-35-691 141163738
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-09-12 RAfał Plewiński Prezes Zarządu
2014-09-12 Łukasz Skalski Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CONCEPT LIBERTY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.
Tytul Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 00-695
Miasto Warszawa
Ulica Nowogrodzka
Nr 42
Tel. 22 8410037
Fax 22 642 23 90
e-mail biuro@libertygroup.pl
NIP 951-22-35-691
REGON 141163738
Data sporzadzenia 2014-09-12
Rok biezacy 2014
Numer 9
adres www www.libertygroup.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.