Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie istotnej umowy przez Ekokogeneracja S.A. Ekokogeneracja Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLEKGNR00011)

13-09-2014 00:09:15 | Bieżący | EBI | 51/2014
Zarząd Ekokogeneracja S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Ekokogeneracja S.A. dokonała wypowiedzenia Porozumienia w sprawie ugodowego uregulowania zobowiązania (zwanego dalej ?Porozumieniem?) zawartego pomiędzy Ekokogeneracja S.A., a PPUH INTERCAL Sp. z o.o., o podpisaniu którego to Porozumienia Spółka informowała w Komunikacie Bieżącym nr 33/2014 z dnia 16.05.2014 r.

W związku z wypowiedzeniem Porozumienia Ekokogeneracja S.A. zażądała od PPUH INTERCAL Sp. z o.o. zwrotu całości zadłużenia obejmującego wierzytelność główną oraz odsetki w łącznej kwocie 762.190,61 złotych.

Ponadto, Ekokogeneracja S.A. dokonała w dniu 11 września 2014 r. zbycia na rzecz Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. wymagalnej wierzytelności PPUH INTERCAL Sp. z o.o. w kwocie 762.190,61 złotych za 100% wartości nominalnej wierzytelności.

Zapłata 100% ceny nabycia wierzytelności przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. została dokonana poprzez kompensatę zobowiązania Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. z należnością Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. od Ekokogeneracja S.A. z tytułu umowy pożyczki udzielonej przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. na rzecz Ekokogeneracja S.A., o której Spółka informowała w Komunikacie Bieżącym nr 55/2013 z dnia 30.08.2013 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Wojciech Rychlicki - Prezes Zarządu