Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji serii H - Hurtimex S.A. Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

25-09-2014 15:01:26 | Bieżący | EBI | 18/2014
Zarząd Hurtimex S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: ?Emitent?) przekazuje informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 15/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2014 roku, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Z przewidzianych do objęcia 30 000 000 akcji zostało objętych 11 303 662 akcji, w tym 3 172 097 akcji objęli dotychczasowi większościowi akcjonariusze będący osobami fizycznymi, a 8 131 565 akcji osoba prawna będąca inwestorem branżowym. W ocenie Zarządu Emitenta pozytywne zamknięcie subskrypcji i objęcie ich przez w/w inwestorów to dowód na pozytywną ocenę funkcjonowania i dalszej strategii rozwoju Emitenta. Emitent pozyskał także nowego branżowego akcjonariusza, który nie wyklucza dalszego zaangażowania w Spółkę. Działania w sprawie ubiegania się przez Emitenta o wprowadzenie akcji serii H do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostaną przez Zarząd podjęte w późniejszym okresie czasu.

Poniżej Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące przebiegu subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii H: Subskrypcja akcji serii H miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 czerwca 2014 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 września 2014 roku.

2. Data przydziału akcji: Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii H nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje serii H zostały objęte na podstawie 3 (trzech) umów objęcia akcji zawartych w dniu 23 września 2014 roku.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 10 000 000 akcji oraz nie więcej niż 30 000 000 akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 11 303 662 akcji serii H.

6. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: Akcje serii H zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,25 zł za każdą akcję. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona przez uchwałą Zarządu Emitenta, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 15/2014 Walnego Zgromadzenie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji prywatnej akcje serii H zaoferowano 3 (trzem) inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 3 (trzy) umowy objęcia akcji serii H.

8. Liczby osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji serii H zostały zawarte z 2 (dwiema) osobami fizycznymi i 1 (jedną) osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o subemisję akcji serii H.

10. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi: Łączne koszty emisji akcji serii H wyniosły 0,00 zł netto z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł netto (koszt aktu notarialnego),
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa:0,00 zł,
d) koszty promocji oferty: 0,00 zł,
e) pozostałe koszty emisji: 0,00 zł,

11. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu