Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)

15-06-2016
Zarząd Netwise S.A. (?Spółka?) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 14 czerwca 2016 roku podjęło uchwały o treści zawartej w załączniku niniejszego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia uchwały nr 16 w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Powyższe odstąpienie było związane z wpłynięciem do Spółki informacji o śmierci Pana Andrzeja Woźniakowskiego co spowodowało bezprzedmiotowość uchwały.

Podczas obrad do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 7), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Justyna Zygadło - Prezes Zarządu


Załączniki:

Netwise S.A._treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie