Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały ZWZA Biogened S.A. podjęte w dniu 17.06.2016 r. BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-06-2016 18:51:52 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.
Ponadto Emitent informuje, że na podstawie podjętej w dniu 17.06.2016 r. Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dokonano zmiany §4 ust. 1 Statutu Emitenta:

Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 1:
1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.563.190 złotych i dzieli się na 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Nowe brzmienie §4 ust. 1:
1. ?Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 23.563.190 złotych i nie więcej niż 26.563.190 złotych i dzieli się na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.?

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie opublikowana po jego sporządzeniu przez Radę Nadzorczą.

Ponadto Emitent informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A. w dniu 17.06.2016 r. akcjonariusz Barbara Biegańska i pełnomocnik akcjonariusza BIONIQ Limited zgłosili wnioski o powołanie do składu Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. Pana Janusza Kruka. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta była przewidziana w porządku obrad WZA.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 2 i 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

WZA 17 06 2016 treść podjętych uchwał (2)