Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie członka Rady Nadzorczej BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

17-06-2016 18:59:10 | Bieżący | EBI | 14/2016
Zarząd Biogened S.A. (dalej: Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o wyborze Pana Janusza Kruka do Rady Nadzorczej Biogened S.A. na okres kadencji pięciu lat i powierzeniu Panu Januszowi Krukowi funkcji członka Rady Nadzorczej. Życiorys zawodowy powołanego członka organu nadzorującego Emitenta, zawierający informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

CV Janusz Kruk