Raporty Spółek ESPI/EBI

Otrzymanie od STARHEDGE S.A. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby wszystkich głosów w spółce G-Energy S.A ponad ustawowy próg 90 procent G-ENERGY S.A. (PLELKPE00014)

07-10-2014 08:24:40 | Bieżący | ESPI | 30/2014
oRB_ASO: Otrzymanie od STARHEDGE S.A. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby wszystkich głosów w spółce G-Energy S.A ponad ustawowy próg 90 procent

PAP
Data: 2014-10-07

Firma: G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-07
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Otrzymanie od STARHEDGE S.A. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby wszystkich głosów w spółce G-Energy S.A ponad ustawowy próg 90 procent
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 06.10.2014 r. do Spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu zaangażowania przez akcjonariusza STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie o następującej treści:"

Zawiadomienie w trybie art. 69 - Ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tj. Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439_, Zarząd STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej zwanej również "Spółką"_ zawiadamia o realizacji transakcji nabycia łącznie 1.800.000 _słownie: jeden milion osiemset tysięcy_ akcji na okaziciela spółki G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1 _dalej zwanej "G-Energy"_, skutkującej zwiększeniem bezpośredniego stanu posiadania powyżej 4/5 wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy oraz łącznej ilości udziału w głosach powyżej 90 procent wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy _dalej zwanej również "transakcją"_.

Zarząd STARHEDGE S.A. wskazuje, iż w wyniku realizacji transakcji nabycia akcji G-Energy, uprawniających do 1.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, doszło do zmiany stanu posiadania o 11,08% _słownie: jedenaście i osiem setnych procenta_ w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy.
Przed ww. transakcją Spółka posiadała 12.200.000 _słownie: dwanaście milionów dwieście tysięcy_ akcji uprawniających do 12.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących 75,08% _słownie: siedemdziesiąt pięć i osiem setnych procenta_ w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy. W wyniku realizacji ww. transakcji Spółka osiągnęła stan posiadania akcji G-Energy wynoszący 86,15% _słownie: osiemdziesiąt sześć i piętnaście setnych procenta_ w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, odpowiadający 14.000.000 _słownie: czternaście milionów_ akcji, uprawniających do 14.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy.

Ponadto Spółka informuje że w związku z uzyskaniem statusu podmiotu dominującego wobec G-Energy, w którym zwiększyła stan zaangażowania, posiadane akcje własne przez G-Energy w ilości 673.979 _słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć_ stanowiące 4,15% _słownie: cztery i piętnaście setnych procenta_ w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy skutkują łączną ilością posiadanych przez Spółkę głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy wynoszącym 14.673.979 _słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć_ akcji uprawniających do 14.673.979 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy, stanowiących łącznie 90,30% _słownie: dziewięćdziesiąt i trzydzieści setnych procenta_ w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy G-Energy wynikiem czego nastąpiło również przekroczenie przez Spółkę ustawowego progu 90% udziału w kapitale i w głosach G-Energy.

Zarząd STARHEDGE S.A. wskazuje również, że w odniesieniu do informacji o zamiarze dalszej zmiany zaangażowania w ogólnej liczbie głosów G-Energy na przestrzeni 12 miesięcy oraz w związku z przekroczeniem przez Spółkę progu 90% na WZA G-Energy – nie wyklucza dalszego zwiększania zaangażowania w G-Energy, celem realizacji nowej strategii inwestycyjnej oraz kontynuacji rozwoju działalności STARHEDGE SA. Powyższe założenia będą realizowane równolegle do postępu rozwoju działalności G-Energy w 4 kwartale 2014 roku oraz potencjału wzrostu wartości G-Energy.

Jednocześnie Zarząd STARHEDGE S.A. informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c_ ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. podmioty lub osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Emitenta akcji G-Energy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
G-ENERGY S.A. Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-901 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Plac Defilad 1
_ulica_ _numer_
22 247 84 53 22 256 28 68
_telefon_ _fax_
biuro@genergy.pl www.genergy.pl
_e-mail_ _www_
774 31 93 164 142684184
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-07 Bartłomiej Mścichowski Prezes Zarządu Bartłomiej Mścichowski


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta G-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta G-ENERGY S.A.
Tytul Otrzymanie od STARHEDGE S.A. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczby wszystkich głosów w spółce G-Energy S.A ponad ustawowy próg 90 procent
Sektor Energetyka (ene)
Kod 00-901
Miasto Warszawa
Ulica Plac Defilad
Nr 1
Tel. 22 247 84 53
Fax 22 256 28 68
e-mail biuro@genergy.pl
NIP 774 31 93 164
REGON 142684184
Data sporzadzenia 2014-10-07
Rok biezacy 2014
Numer 30
adres www www.genergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.