Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2015r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

20-06-2016 16:14:39 | Roczny | EBI | 11/2016
Zarząd Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, że niniejszym uzupełnia Raport Roczny Spółki za rok 2015 przekazany do publicznej wiadomości w dniu 03 czerwca 2015 roku Raportem nr 09/2016, o uzupełnione noty objaśniające do Sprawozdania Finansowego Jednostkowego i Skonsolidowanego za 2015r , uzupełnione Wybrane Dane Finansowe Jednostkowe i Skonsolidowane , oraz uzupełnione Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Assetus S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 6.3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu


Załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostkowego Assetus S.A. za 2015r.

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2015r

3. Sprawozdanie finansowe jednostkowe Assetus S.A. za 2015r.

4. Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. za 2015r. jednostkowe

5. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego skonsolidowanego Assetus S.A. za 2015.

6. Wybrane dane finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2015r.

7. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Assetus S.A. za 2015r.

8. Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Assetus S.A. za 2015r.

9. Sprawozdanie Zarządu Assetus S.A. za 2015r.

10. Oświadczenie Zarządu Emitenta

11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot. biegłego

12. Oświadczenie Zarzadu Emitenta dot. podmiotu dokonujcego badania skonsolidowanego i biegłego

13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dot skonsolid. sprawozdania grupy kapitałowej

14. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania jednostkowego Assetus S.A. za 2015r.

15. Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania skonsolidowanego Assetus S.A. za 2015r.

16. Informacja dotyczaca ladu korporacyjnego Assetus S.A. 2015r.