Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

23-06-2016
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.06.2016r. powziął informację , że spółka zależna Emitenta , tj. spółka Moderndach Sp. z o.o. w dniu 7.06.2016r. podpisała umowę z Inwestorem na realizację i wykonanie wraz z dostawą i montażem 12 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej .Termin rozpoczęcia prac to 11.07.2016r. , zaś planowany termin zakończenia realizacji przedmiotowej umowy to 31.08.2016r. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 705.000 zł. ( słownie: siedemset pięć tysięcy złotych ). Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa jest istotna ze względu na jej wartość w stosunku do kapitałów własnych Emitenta .

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu