Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w trybie art. 160 ustawy o obrocie Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna (PLGRMNK00014)

08-10-2014 17:44:53 | Bieżący | EBI | 32/2014
Zarząd Mennicy Skarbowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) informuje, iż w dniu 07.10.2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej Emitenta ? Pana Konrada Szwedzińskiego w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.
Członek Rady Nadzorczej poinformował, że podmiot przez niego kontrolowany, spółka Spartan Capital S.A. nabyła 51.187 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta.
Spółka Spartan Capital S.A. posiada aktualnie 252.912 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych Emitenta uprawniających do oddania 252.912 głosów na WZ Emitenta, które stanowiły 19,39% w ogólnej liczbie głosów i 19,39% kapitału zakładowego.
Spartan Capital S.A. nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta w przyszłości oraz informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi spółka Spartan Capital S.A. zawarła umowy przedmiotem których miało być przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu z akcji Emitenta.
Podstawa Prawna: art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

  • Bartłomiej Knichnicki - Prezes Zarządu