Raporty Spółek ESPI/EBI

Warunkowa emisja obligacji serii C INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

29-06-2016 18:37:53 | Bieżący | EBI | 20/2016
Zarząd INVESTEKO S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) niniejszym informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę numer 16 w sprawie emisji obligacji serii C (?Obligacje?). Zgodnie z uchwałą Spółka wyemituje nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2.000 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 500.000,00 zł i nie więcej niż 2.000.000,00 zł.
Rodzaj Obligacji ? na okaziciela
Termin wykupu Obligacji ? 30 miesięcy od daty emisji a w przypadku podziału Obligacji na transze ? od daty emisji danej transzy Obligacji
Wielkość emisji ? nie mniej niż 500.000,00 zł i nie więcej niż 2.000.000,00 zł
Oprocentowanie ? 9,25% w skali roku
Emisja dojdzie do skutku w przypadku nabycia nie mniej niż 500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 500.000,00 zł.
O spełnieniu powyższego warunku i dojściu emisji do skutku Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu