Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Assetus S.A. w dniu 30.06.2016 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

30-06-2016
Zarząd Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30.06.2016 r.

Uchwała nr 01/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej .
?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Assetus Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej?


W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 02/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Wiaderek."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.
Przewodniczący stwierdził, że:
- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad,
- w Zgromadzeniu uczestniczy 1.662.640 akcji spółki, posiadających 1.662.640 głosów, co stanowi 32,29 % kapitału zakładowego Spółki i 32,29 % głosów, wobec powyższego Zgromadzenie stosownie do art. 402, art. 4021 - 4023 oraz art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał


Uchwała nr 03/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 04/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku),
2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości 266.705,35 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć złotych 35/100 gr.), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2.589.700,98 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 98/100 gr.) oraz
b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,
według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości 78.046,55 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 55/100 gr.), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 12.915.952,97 zł (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 gr.)

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2015 rok,
4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz
2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2015 na które składają się:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans,
c) rachunek zysków i strat,
d) rachunek przepływów pieniężnych,
e) zestawienie zmian w kapitale własnym,
f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,
według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto w wysokości 266.705,35 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć złotych 35/100 gr.), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 2.589.700,98 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 98/100 gr.) ,
oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto w wysokości 78.046,55 zł (siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 55/100 gr.), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła 12.915.952,97 zł (dwanaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 97/100 gr.)
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .Uchwała nr 05/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości 266.705,35 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięć złotych 35/100 gr. ) pokryć z zysków lat następnych."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 06/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania przez niego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 07a/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .

Uchwała nr 07b/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .Uchwała nr 07c/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 07d/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Uchwała nr 07e/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASSETUS S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2015."
W głosowaniu oddano następujące ilości głosów: "za": 1.662.640, "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0.
z których oddano ważne głosy z 1.662.640 (słownie : jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści ) akcji, co stanowi 100% (sto procent) głosów oddanych i 32,29 % (słownie : trzydzieści dwie całe i dwadzieścia dziewięć setnych) w kapitale zakładowym .


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu