Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

24-10-2014 18:41:34 | Bieżący | EBI | 21/2014
Zarząd HURTIMEX SA informuje, że w dniu 23 października 2014 r., w związku z zamknięciem emisji akcji serii H, złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie. Zgodnie z treścią wspomnianego aktu notarialnego, w związku z objęciem 11.303.662 (jedenastu milionów trzystu trzech tysięcy sześćset sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.260.732,40 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote czterdzieści groszy), kapitał zakładowy Emitenta został dookreślony w statucie i wynosi 4.353.795,40 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy).

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu