Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dla Akcjonariuszy - ilość zakupionych akcji własnych Vidis Spółka Akcyjna (PLVIDIS00014)

28-10-2014 14:09:12 | Bieżący | EBI | 21/2014
Zarząd ViDiS S.A. ("Emitent, Spółka") informuje, iż działając na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.2014 r. otrzymał od Domu Maklerskiego mBanku S.A. informację, iż działając w imieniu własnym, ale na zlecenie Emitenta dokonał on w dniach od 26 września do 27 października 2014 roku kupna łącznie 1.430 (słownie: jednego tysiąca czterystu trzydziestu) sztuk akcji własnych Emitenta po cenie 1,80 zł za każdą akcję. Nabyte akcje stanowią ok. 0,044% ogólnej liczby akcji Spółki.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki, tj. od dnia 30.06.2014 do dnia 27.10.2014 roku Emitent nabył łącznie 204.330 (słownie: dwieście cztery tysiące trzysta trzydziesci) sztuk akcji, które stanowią ok. 6,30% ogólnej liczby akcji i głosów na WZ Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki w dalszym ciągu będzie realizował upoważnienie udzielone mu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2014 roku do nabywania nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, tj. 649.121 (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden) sztuk akcji w terminie do 31 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bartosz Palusko - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kliczkowski - Wiceprezes Zarządu