Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja ze sprawowanej funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

09-09-2016

Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.09.2016r. powziął informację , że członek Zarządu spółki zależnej Emitenta Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie p. Paweł Beling , złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 07.09.2016r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Moderndach Sp. z o.o. , z powodu braku porozumienia w zakresie wytyczonych przez Radę Nadzorczą Moderndach Sp. z o.o. i pozostałych członków Zarządu Moderndach Sp. z o.o., kierunków działań mających na celu rozwój spółki Moderndach Sp. z o.o.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ".

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu