Raporty Spółek ESPI/EBI

Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki V GROUP S.A. (PLVGRP000019)

24-11-2014 14:24:09 | Bieżący | ESPI | 22/2014
oRB_ASO: Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki

PAP
Data: 2014-11-24

Firma: V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-24
Skrócona nazwa emitenta
V GROUP S.A.
Temat
Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd BDF S.A. _dawniej V GROUP S.A._ z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,
o zmniejszeniu przez akcjonariusza Spółki - tj. przez Roberta Walickiego - udziału ponad 33 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięcie w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów, co zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem nastąpiło w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, które to zostało dokonane postanowieniem sądu z dnia 24 października 2014 roku.
_1_ przed zmianą stanu posiadania Robert Walicki posiadał łącznie 360 000 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 26,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały łącznie 693 333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 41,41% udziału w ogólnej liczbie głosów;
_2_ aktualnie, po zmianie stanu posiadania Robert Walicki posiada łącznie 360 000 sztuk akcji Spółki, co stanowi 2,26 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują łącznie 693 333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów;
_3_ Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia.
_4_ akcjonariusz dokonujący zawiadomienia nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
V GROUP S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-728 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kierbedzia 4
_ulica_ _numer_
_22_ 646 53 24 _22_ 646 53 24
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
826 297 99 32 142443240
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-24 Robert Walicki Prezes Zarządu
2014-11-24 Tomasz Rulka Wiceprezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta V GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta V GROUP S.A.
Tytul Ujawnienie przez Akcjonariusza zmiany stanu posiadania akcji Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-728
Miasto Warszawa
Ulica Kierbedzia
Nr 4
Tel. (22) 646 53 24
Fax (22) 646 53 24
e-mail
NIP 826 297 99 32
REGON 142443240
Data sporzadzenia 2014-11-24
Rok biezacy 2014
Numer 22
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.