Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta Raportu Bieżącego Nr 14 /2010 z dnia 13-04-2010 r ATLANTIS ENERGY S.A. (PLATLEN00018)

14-04-2010 21:21:52 | Bieżący | ESPI | 15/2010
oRB: Korekta Raportu Bieżącego Nr 14 /2010 z dnia 13-04-2010 r

PAP
Data: 2010-04-14

Firma: ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2010
Data sporządzenia: 2010-04-14
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS ENERGY S.A.
Temat
Korekta Raportu Bieżącego Nr 14 /2010 z dnia 13-04-2010 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Atlantis Energy S.A z uwagi na błędnie wskazany w treści raportu bieżącego Nr 14/2010 wynik głosowania nad Uchwałą Nr 10/IV/2010 przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy prawidłowy wynik głosowania w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009 :

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok
2009, po czym Akcjonariusze jednogłośnie w głosowaniu jawnym 8.455.000 _osiem
milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy_ akcji za , głosów przeciw i
wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w brzmieniu następującym:

Uchwała nr 10/IV/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki działającej pod firmą ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku
z dnia 12 kwietnia 2010 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki
ATLANTIS ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku _"Spółka"_, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki _"Zgromadzenie Akcjonariuszy"_, uchwala co
następuje:
§ 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009
zysk netto w wysokości 16.065,48 _ szesnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych
czterdzieści osiem groszy_ przeznaczyć na kapitał zapasowy
§ 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ATLANTIS ENERGY S.A.
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
09-402 Płock
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Padlewskiego 18c
_ulica_ _numer_
243673131 243660626
_telefon_ _fax_
biuro@atlantis-energy.com.pl www.atlantisenergy.pl
_e-mail_ _www_
7743107874 141814360
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-04-14 Anna Kajkowska Prezes Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta ATLANTIS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ATLANTIS ENERGY S.A.
Tytul Korekta Raportu Bieżącego Nr 14 /2010 z dnia 13-04-2010 r
Sektor
Kod 09-402
Miasto Płock
Ulica Padlewskiego
Nr 18c
Tel. 243673131
Fax 243660626
e-mail biuro@atlantis-energy.com.pl
NIP 7743107874
REGON 141814360
Data sporzadzenia 2010-04-14
Rok biezacy 2010
Numer 15
adres www www.atlantisenergy.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.