Raporty Spółek ESPI/EBI

Nabycie aktywów o znacznej wartości METROPOLIS Spółka Akcyjna (PLINDXM00013)

08-12-2014 15:36:44 | Bieżący | EBI | 24/2014
Zarząd spółki INDEXMEDICA S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednostki zależnej od Emitenta ? spółki Metropolis Design Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna podjęło uchwałę nr 03/12/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki o 2.800.000 zł poprzez emisję 2.800.000 akcji uprzywilejowanych serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania wszystkich akcji serii B Emitentowi. W wykonaniu tej uchwały Emitent oraz spółka zależna zawarli w dniu 5 grudnia 2014 r. umowę objęcia akcji, a Emitent w tym samym dniu dokonał wpłat na poczet objętych akcji serii B w całości. Akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Metropolis Design Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Metropolis Design Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna Emitent będzie posiadał w spółce zależnej 49.900 akcji serii A i 2.800.000 akcji serii B o łącznej wartości nominalnej 2.849.900 zł, stanowiących 99,99% kapitału zakładowego spółki zależnej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Kwiecień - Prezes Zarządu