Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna (PLBBCLS00017)

17-12-2014 08:33:27 | Bieżący | EBI | 113/2014
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 1416/2014, mocą której postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Bogdan Pukowiec - Prezes Zarządu