Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja obligacji serii BGD1119 BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

24-11-2016 17:00:44 | Bieżący | EBI | 19/2016
Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę Nr 25/2016 w sprawie emisji obligacji serii BGD1119 (dalej ?Uchwała?). Zgodnie z podjętą Uchwałą, Emitent wyemituje nie więcej niż 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii BGD1119 o wartości nominalnej obligacji 1.000 PLN każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 5.000.000 PLN. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Dzień emisji obligacji ustalono na 9 grudnia 2016 roku, zaś dzień wykupu obligacji na 28 listopada 2019 roku. Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie będzie zmienne według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę oraz, począwszy od drugiego okresu odsetkowego powiększonej o wynagrodzenie dodatkowe, którego wysokość zależeć będzie od wartości wskaźnika dźwigni finansowej. Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zgodnie z Uchwałą, emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach. Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 149 osób. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Do czasu rejestracji obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., czynności związane z prowadzeniem ewidencji emitowanych obligacji i dokonywaniem w imieniu Emitenta wypłat świadczeń z obligacji zostaną powierzone Alior Bank S.A., na podstawie umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarząd zdecydował również, że emitowane obligacje mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w trybie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pod warunkiem rejestracji w KDPW S.A., Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii BGD1119 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe warunki emisji obligacji serii BGD1119 będą na piśmie zatwierdzone przez Zarząd Emitenta. Jednocześnie Emitent wskazuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia nabywcom emitowanych obligacji serii BGD1119, czyli na dzień 30 września 2016 roku, wartość zobowiązań zaciągniętych przez Emitenta wynosiła 24.977.853,43 złotych, w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 633.214,49 złotych. Emitent nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii BGD1119, tj. do 28 listopada 2019 roku przekroczenia poziomu zobowiązań ogółem powyżej 38.000.000 złotych.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu