Raporty Spółek ESPI/EBI

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza SARE Spółka Akcyjna (PLSARE000013)

22-12-2014 13:25:55 | Bieżący | EBI | 22/2014
Zarząd spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku (dalej "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2014 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, WS Investments Limited (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2015 r. następujących spraw, które zostały zaproponowane przez w/w Akcjonariusza w stosunku do porządku obrad NWZ przedstawionego w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ z dnia 3 grudnia 2014 r.:
1. zmiany statutu Spółki,
2. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Wraz z wnioskiem akcjonariusz przesłał również stosowne projekty uchwał.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad, który został zaproponowany przez Akcjonariusza:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
W załączeniu treść zawiadomienia o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Tomasz Pruszczyński - Prezes Zarządu


Załączniki:

SAR - Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ_22_12_14

SAR - Projekty uchwał na NWZ_09_01_15_po zmianie WSI

SAR - Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_09_01_15_po zmianach WSI