Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie subskrypcji akcji na okaziciela serii G LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

22-12-2014 14:38:39 | Bieżący | EBI | 26/2014
Zarząd LS Tech-Homes SA (?Spółka?) informuje, że w dniu 22 grudnia 2014 r. złożył oświadczenie, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 11070/2014, Kancelaria Notarialna notariuszy Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika w Bielsku-Białej), o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G.
W związku z powyższym, a tym samym zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (por. raport bieżący nr 17/2014 z 29.07.2014 r.) oraz powołanego wyżej oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2014 r. o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego, podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Subskrypcja akcji serii G miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów (stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały o emisji akcji serii G tj. 28 lipca 2014 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22 grudnia 2014 r. wraz ze złożeniem oświadczenia Zarządu o dookreśleniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Ponieważ objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym nie ma możliwości wskazania daty przydziału instrumentów finansowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 000 000 i nie więcej niż 2 000 000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja została przeprowadzona bez jakiejkolwiek redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii G zostały objęte po cenie emisyjnej 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej Spółka zaoferowała 3 (trzem) osobom objęcie akcji serii G.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji prywatnej, na mocy zawartych umów objęcia akcji, akcje serii G zostały objęte przez 3 (trzy) osoby (osoby prawne).

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
W emisji akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci. Nie zawarto żadnej umowy o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty; wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich; sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:
Łączne koszty emisji akcji serii G wyniosły 8 080,00 zł. W podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty ? koszt nie wystąpił (0,00 zł),
b) wynagrodzenia subemitentów ? koszt nie wystąpił (0,00 zł),
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem doradztwa ? koszt nie wystąpił (0,00 zł),
d) promocji oferty ? koszt nie wystąpił (0,00 zł)
e) pozostałe koszty emisji (opłaty notarialne, podatek): 8 080,00 zł.

Z emisji akcji serii G Spółka pozyskała kwotę 2 500 000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostaje pomniejszona o wyspecyfikowaną w pkt. 10 powyżej kwotę kosztów emisji.
Koszty emisji akcji zmniejszają wysokość kapitału zapasowego wynikającego z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji (?agio?).

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ?

  • Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
  • Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu