Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja ze sprawowanej funkcji przez członka Zarządu w spółce zależnej. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

09-12-2016
Zarząd ASSETUS S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.12.2016r. powziął informację , że członek Zarządu spółki zależnej Emitenta Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie p. Marcin Zając , złożył rezygnację ze sprawowanej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 05.12.2016r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej spółki Moderndach Sp. z o.o. , z powodów osobistych . W związku z powyższym od dnia 05.12.2016r. Zarząd spółki zależnej tj. Moderndach Sp. z o.o. jest jednoosobowy , funkcję Prezesa Zarządu sprawuje p. Dorota Mariańska.

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ".


  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu