Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny EZO S.A. za grudzień 2014 roku EZO Spółka Akcyjna w Restrukturyzacji (PLEZOSA00018)

13-01-2015 22:30:35 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd spółki EZO S.A. działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 roku.

I. Istotne tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym emitenta.
W miesiącu grudniu 2014 roku, Emitent kontynuował realizację działania nr 9 inwestycji w Starachowicach o wartości 12,9 mln zł netto, polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest to ostatnie działanie w ramach tego projektu. Dotychczas poniesione nakłady na realizację inwestycji w Starachowicach wynoszą 53,0 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Starachowicach to maj 2015 r.
W miesiącu grudniu 2014 roku, Emitent kontynuował także realizację ostatniego działania inwestycji w Pionkach o wartości 17,4 mln zł netto polegającego na wykonaniu ostatnich elementów linii technologicznych oraz urządzeń peryferyjnych wchodzących w skład budowanego zakładu odzysku energii ze zmieszanych odpadów opakowaniowych. Spółka dotychczas zaangażowała w realizację tego projektu kwotę 46,0 mln zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji w Pionkach to kwiecień 2015 r.
Ponadto, w miesiącu grudniu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, Recykling i Energia S.A., kontynuowała prace rozruchowo-montażowe w zakładzie recyklingu odpadów opakowaniowych w Toruniu.

II. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w listopadzie 2014 r.
W miesiącu grudniu 2014 roku Spółka opublikowała następujące raporty bieżące i okresowe:
1. Raporty opublikowane w systemie EBI:
? RB nr 44/2014 ? Raport miesięczny EZO S.A. za listopad 2014 roku,
? RB nr 45/2014 ? Incydentalne naruszenie zasady ładu korporacyjnego.
2. Raporty opublikowane w systemie ESPI:
W miesiącu grudniu 2014 r. Emitent nie publikował raportów w systemie ESPI.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli ich realizacja nastąpiła w miesiącu grudniu 2014 r.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym.

IV. Wydarzenia, które dotyczą Emitenta i mają wystąpić w styczniu 2015 r.
1. W dniu 12 stycznia 2015 r. został opublikowany raport dotyczący terminów przekazywania raportów okresowych przez EZO S.A. w 2015 roku.
2. W dniu 13 stycznia 2015 r. zostanie opublikowany raport miesięczny za grudzień 2014 roku.

Podstawa prawna:
Załącznik do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

  • Maciej Fenicki - Prezes Zarządu