Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie patentu przez Malezyjski Urząd Patentowy (?Mixture of liquid-crystal compounds?) Braster Spółka Akcyjna (PLBRSTR00014)

19-01-2015 14:56:28 | Bieżący | EBI | 3/2015
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 19 stycznia 2015 roku powziął informację o udzieleniu przez Malezyjski Urząd Patentowy patentu na wynalazek pod nazwą ?Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie? (ang: ?Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cryst mixtures and thier use?) pod numerem MY?152261-A, w dniu 15 września 2014.

Uzyskanie patentu na przedmiotowy wynalazek jest elementem strategii zabezpieczania posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Marcin Halicki - Prezes Zarządu
  • Konrad Kowalczuk - Prokurent