Raporty Spółek ESPI/EBI

Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji Obligacji na okaziciela serii D1 oraz ustalenia ich szczegółowych Warunków Emisji INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

09-02-2017 11:07:01 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. ("Spółka") informuje, że na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVESTEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach z dnia 7 grudnia 2016 roku podjął w dniu 8 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D1 oraz ich szczegółowych Warunków Emisji.

Zgodnie z Uchwałą Spółka wyemituje nie więcej niż 1.500 (jeden tysiąc pięćset) obligacji na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Cena emisyjna każdej obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
Obligacje D1 będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o obligacjach.

O dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu