Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwała GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania akcji serii C Grodno w ASO Grodno Spółka Akcyjna (PLGRODN00015)

26-01-2015 13:20:44 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Grodno S.A. (?Spółka?) informuje, że Uchwałą nr 90/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 stycznia 2015 r. określono dzień 28 stycznia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.881.861 (jednego miliona ośmiuset osiemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki GRODNO S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 28 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Andrzej Jurczak - Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny