Raporty Spółek ESPI/EBI

Zbycie akcji własnych Kupiec Spółka Akcyjna (PLKUPIC00010)

28-01-2015 14:45:18 | Bieżący | EBI | 2/2015
Zarząd spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o przeksięgowaniu 60.140 akcji własnych posiadanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, w wykonaniu zawartych uprzednio umów cywilnoprawnych. Akcje zostały zbyte po cenie 2,00 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna: 3 ust. 2 pkt 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Leszek Wróblewski - Prezes Zarządu