Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75% GPPI S.A. (PLGPPIK00011)

30-01-2015 16:21:37 | Bieżący | ESPI | 7/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75%

PAP
Data: 2015-01-30

Firma: GPPI SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015 KNF
Data sporządzenia: 2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta
GPPI S.A.
Temat
Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75%
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie, w trybie art. 69 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75%.

Treść zawiadomienia:

W związku z art. 69 ust. 1 pkt 1_ oraz ust. 2 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, osiągnął 80,60 % ogólnej liczby głosów w spółce GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu _KRS 0000292586_ ISIN PLGPPIK00011

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

W dniu 21 stycznia 2015 roku MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zawarł umowę kupna 21 422 357 akcji Spółki GPPI S.A., dających 21 422 357 głosów, które stanowią 47,44 % w kapitale i 43,85% w głosach. W wyniku tej transakcji, MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych otrzymał w dniu 28 stycznia 2015 roku odcinek zbiorowy 21.422.357 akcji na okaziciela serii D spółki GPPI S.A. o numerach od 1 do 21.422.357.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał
17 956 571 akcji GPPI S.A., dających 17 965 571 głosów, które stanowią 39,77 % w kapitale i 36,75 % w głosach ogółem.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po transakcji nabycia 21 422 357 akcji Spółki GPPI S.A., dających 21 422 357 głosów, które stanowią 47,44 % w kapitale i 43,85 % w głosach MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 39 378 928 akcji GPPI SA dających 39 378 928 głosów, które stanowią 87,21 % w kapitale i 80,60 % w głosach ogółem.

4. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów.

MEDFUND Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie wyklucza zamiaru zwiększania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. oraz jednoczesnie nie wyklucza zamiaru zmniejszania swojego udziału kapitałowego w GPPI S.A. w okresie najbliższych 12 miesięcy.

5. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie występuje.

6. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c_

Nie występuje.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GPPI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GPPI S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
60-855 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Petera Mansfelda 4
_ulica_ _numer_
61 813 15 86 61 864 58 70
_telefon_ _fax_
gppi@gppi.pl www.gppi.pl
_e-mail_ _www_
778-102-88-46 630520677
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-30 Krzysztof Nowak Prezes Zarządu Krzysztof Nowak
2015-01-30 Dariusz Czech Wiceprezes Zarządu Dariusz Czech


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GPPI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GPPI S.A.
Tytul Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 75%
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 60-855
Miasto Poznań
Ulica Petera Mansfelda
Nr 4
Tel. 61 813 15 86
Fax 61 864 58 70
e-mail gppi@gppi.pl
NIP 778-102-88-46
REGON 630520677
Data sporzadzenia 2015-01-30
Rok biezacy 2015
Numer 7
adres www www.gppi.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.