Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA (PLIVSTK00016)

20-02-2017 15:32:19 | Bieżący | EBI | 6/2017
Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 20 lutego 2017 roku, działając na podstawie art. 446 oraz art. 447 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia zawartego w §8a Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji akcji.

Podwyższenie kapitału zakładowego o 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) odbędzie się poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii G o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii G wyniesie 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy). Akcje serii G zostaną w całości pokryte gotówką w drodze przelewów bankowych przed dniem rejestracji. Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. Propozycje objęcia akcji serii G skierowane zostaną do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 20.08.2017 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego o 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych) odbędzie się poprzez emisję 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości 0,10 (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii H wyniesie 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy). Akcje serii H zostaną w całości pokryte gotówką w drodze przelewów bankowych przed dniem rejestracji. Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi. Propozycje objęcia akcji serii H skierowane zostaną do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów. Określa się, że umowy objęcia akcji serii H z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 20.08.2017 r.

Za zgodą Rady Nadzorczej w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G i H.

W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

?§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 620.000,00 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:
1) 2.510.000 (dwa miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
2) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4) 449.200 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
5) 150.800 (sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
6) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
7) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
8) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
9) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.?

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 oraz § 4 ust.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu