Raporty Spółek ESPI/EBI

Informacja dotycząca zbycia aktywów o istotnej wartości. Maximus Spółka Akcyjna (PLMAXMS00010)

30-01-2015 21:10:35 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd MAXIMUS S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 roku Spółka zbyła 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A.z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48; 59-301 Lubin.

Zbycie akcji spółki KGHM Polska Miedź S.A stanowi zbycie aktywów o istotnej wartości, gdyż wartość tej transakcji wynosi 741.009,42 zł. (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięć złotych 42/100) tj. około 28% wartości kapitału własnego Emitenta.

§ 3 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

  • Grzegorz Lorek - Prezes Zarządu