Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakończenie przez Emitenta prac w ramach projektu POIG 01.04. p.n. ?Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID" Mega Sonic Spółka Akcyjna (PLMGSNC00019)

03-02-2015 19:39:56 | Bieżący | EBI | 4/2015
W dniu wczorajszym t.j. 02 lutego 2015r. Mega Sonic S.A (?Spółka?, ?Emitent?) złożyła w siedzibie Jednostki Pośredniczącej: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie rozliczenie rzeczowo-finansowe realizowanego od lutego 2013 r. projektu p.n. ?Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID?. Projekt był wykonywany w ramach Umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-14-071/12-00 w ramach działania 1.4. ?Wsparcie projektów celowych? 1 osi priorytetowej: ?Badanie i rozwój nowoczesnych technologii?, podpisanej w lutym 2013 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach tego Projektu przekroczyły PLN 8 500 000,00, a kwota dofinansowania przekroczyła PLN 6 500 000,00.
Realizacja Projektu polegała na przeprowadzeniu zaawansowanych badań technologii RFID dla tagów pasywnych pracujących w pasmach częstotliwości UHF oraz HF/NFC w celu opracowania systemu zdalnej weryfikacji autentyczności produktów. System zdalnej weryfikacji autentyczności, na poziomie produktowym oraz opakowań jednostkowych jest dedykowany, zarówno dla produktów akcyzowych, jak i nieakcyzowych (ochrona marki). Opracowane dodatkowo w ramach Projektu, systemy lokalizacji i śledzenia, zarówno na poziomie produktowym, jak i opakowań zbiorczych, umożliwiają zastosowanie technologii tagów pasywnych UHF do weryfikacji autentyczności w procesach produkcyjnych, logistycznych, magazynowych i sprzedażowych, w zależności od potrzeb, zapewniając kontrolę przepływu towaru i zapobiegając niekontrolowanym jego ubytkom.
Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Emitenta stosownych zgłoszeń patentowych, o czym poinformuje on odrębnymi Raportami. Aktualnie Spółka weszła w etap komercjalizacji uzyskanych wyników.
Zarząd Emitenta powyższe fakty uważa za istotne z uwagi na ich potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  • Andrzej Gluza - Prezes Zarządu