Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana prognozy przychodów z dezinwestycji Venture Capital Poland S.A. Venture Capital Poland Spółka Akcyjna (PLVNTCP00019)

04-02-2015 11:36:28 | Bieżący | EBI | 6/2015
Zarząd Venture Capital Poland S.A. (?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, że po przeanalizowaniu sytuacji w spółkach portfelowych w 2014 roku, postanowił o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji w poniższych podmiotach. Dane dotyczące prognoz z dezinwestycji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

1. ATOS BH Sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 1/2014, w którym Zarząd Spółki informował o zawarciu pomiędzy Spółką a wspólnikami byłej spółki portfelowej ATOS BH sp. z o.o. ugody sądowej w sprawie wszczętej przez Spółkę o zapłatę kwoty 1.399.999,84 zł, na mocy której to ugody wspólnicy ATOS BH sp. z o.o. zobowiązali się solidarnie do zapłaty na rzecz Spółki kwoty 1.399.999,84 zł w terminie do 30 listopada 2014 r. wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w zapłacie oraz kwoty 35.000 zł w terminie do dnia 28 lutego 2014 r., wobec niewywiązania się przez wspomnianych wspólników ATOS BH sp. z o.o. w całości z ich zobowiązania do zapłaty we wspomnianym terminie kwoty 1.399.999,84 zł i koniecznością wszczęcia przez Spółkę postępowania egzekucyjnego, Zarząd Spółki zmuszony został do zmiany prognoz przychodów z dezinwestycji ze spółki ATOS BH sp. z o.o.

2. Revitum S.A.
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 14/2014 z dn. 20 października 2014 r. oraz nr 1/2015 z dn. 06 stycznia 2015 r. Revitum S.A., dotyczących wprowadzenia nowej usługi i nowego suplementu diety pod własną marką do oferty usług i produktów oferowanych przez Revitum S.A., które według opinii Zarządu spółki portfelowej pozytywnie wpłyną na wyniki finansowe w 2015 r., Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia zmienić prognozę przychodów z dezinwestycji w tej spółce portfelowej.

3. Stacja Narciarska Kicarz Sp. z o.o.
W związku z kontynuacją rozmów pomiędzy Zarządem Spółki Stacja Narciarska Kicarz sp. z o.o. , a nowym partnerem biznesowym, który ma zrealizować budowę stacji, Zarząd Venture Capital Poland S.A. postanawia o zmianie prognoz przychodów z dezinwestycji.

Podstawa prawna: §3 pkt. 2 ppkt.15 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Bogdan Paszkowski - Prezes Zarządu
  • Andrzej Czapski - Członek Zarządu


Załączniki:

Dezinwestycje VCP SA