Raporty Spółek ESPI/EBI

Utrata przez Emitenta statusu jednostki dominującej wobec spółki zależnej. COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna (PLSTIGR00012)

05-02-2015 22:30:08 | Bieżący | EBI | 9/2015
Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. pozyskał informacje od spółki zależnej Columbus Energy S.A. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy w dniu 26 stycznia 2015 r. zmian statutu spółki zależnej, dokonanych uchwałą nr 06/01/2015 r. z dnia 15 stycznia 2015 r., mocą których rozszerzono skład Rady Nadzorczej w spółce zależnej Columbus Energy S.A. od pięciu do dziesięciu członków, powoływanych w ten sposób, że akcjonariuszowi COLUMBUS CAPITAL S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi JR INVEST S.A. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, akcjonariuszowi ZIELINSKY Sp. z o.o. przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, a członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani w trybie tego prawa oraz pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyznaczani przez WZ wybierani są na okres wspólnej kadencji. Na skutek rejestracji zmian statutu w spółce zależnej Columbus Capital S.A. nie mając możliwości powoływania większości członków Rady Nadzorczej w spółce zależnej zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt 37 ppkt c ustawy o rachunkowości Art. 3 ust. 1.pkt.c utracił status jednostki dominującej.

Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Dawid Zieliński - Prezes Zarządu