Raporty Spółek ESPI/EBI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu stowarzyszonego Ekokogeneracja Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLEKGNR00011)

09-02-2015 18:32:40 | Bieżący | EBI | 17/2015
Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (?NZWZA?) podmiotu stowarzyszonego Emitenta ? Spółki Ekotermika S.A. (?Spółka?).

NZWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały w zakresie:
? Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 200.000 zł i nie wyższą niż 700.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 2.000.000 i nie więcej niż 7.000.000 akcji imiennych serii C.
? Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 350.000 zł i nie wyższą niż 700.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 3.500.000 i nie więcej niż 7.000.000 akcji imiennych serii D.
? Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 350.000 zł i nie wyższą niż 1.400.000 zł poprzez emisję nie mniej niż 3.500.000 i nie więcej niż 14.000.000 akcji imiennych serii E.

Zgodnie z uchwałą ZWZA Ekotermika S.A. objęcie nowych akcji serii C, D i E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez skierowanie oferty objęcia akcji serii C, D i E do nie więcej niż 149 osób dla akcji serii C, D i E każdej z osobna, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zawarcie umów o objęcie akcji serii C, D i E nastąpi nie wcześniej niż w dniu 9 lutego 2015 roku i nie później niż w dniu 20 lipca 2015 roku.

Wszystkie akcje serii C, D i E uczestniczyć będą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Ponadto NZWZA Ekotermika S.A. podjęło uchwały w sprawach:
? Zmiany Statutu Spółki m.in. w zakresie sposobu powoływania Członków Rady Nadzorczej.
? Powołania Pani Anny Rychlickiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta do składu Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Emitenta po przeprowadzeniu kolejnych emisji akcji C, D i E przez Ekotermika S.A. planuje zachowanie docelowego udziału Emitenta w kapitale i głosach spółki Ekotermika S.A. na poziomie nie niższym niż 25%.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Marcin Meyer - Kierownik Działu Analiz i Rozwoju