Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport miesięczny za 01.2015 Stanusch Technologies Spółka Akcyjna (PLSTNTH00016)

13-02-2015 12:02:47 | Bieżący | EBI | 8/2015
Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta.

W miesiącu styczniu 2015 Emitent otrzymał zlecenie z firmy Plus Bank SA, którego przedmiotem jest wykonanie i utrzymanie produktu Wirtualny Doradca na rzecz strony internetowej banku
(RB 5/2015).
Ponadto otrzymano zamówienia wykonania i utrzymania strony internetowej w technologii Wirtualny Doradca wraz z wyszukiwarką semantyczną. Zlecenia otrzymano z firm: AYPE Sp. z o.o., Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o. oraz BMT Sp. z o.o. (RB 3/2015, RB 4/2015, RB 6/2015).

Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raport nr 6/2015 ? Otrzymanie zlecenia z firmy AYPE Sp. z o.o.
Raport nr 5/2015 ? Otrzymanie zlecenia z Plus Bank SA
Raport nr 4/2015 ? Otrzymanie zlecenie z firmy Narodowy Rejestr Leków Sp. z o.o.
Raport nr 3/2015 ? Otrzymanie zlecenia z firmy BMT Sp. z o.o.
Raport nr 2/2015 ? Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
Raport nr 1/2015 ? Raport miesięczny za 12.2014.

Informacja na temat realizacji celów emisji

W miesiącu styczniu 2015 spółka rozpoczęła działania handlowe dotyczące sprzedaży nowej wersji Wirtualnego Doradcy z wyszukiwarką semantyczną, który może zastąpić całą stronę internetową. Emitent kontynuował dodatkowo prace nad nową wersją Wirtualnej Hostessy, którą przekazał do testów zainteresowanej instytucji finansowej.

Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

13 marzec 2015 roku ? raport miesięczny za luty 2015
31 marca 2015 ? raport okresowy roczny za 2014 rok

Podstawa prawna:
Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect ? Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku.

  • Maciej Stanusch - Prezes Zarządu