Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)

07-04-2017
Zarząd Assetus SA (Emitent) informuje, że w dniu 07 kwietnia 2017r, działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.03.2017r, podpisał z Biurem Biegłych Rewidentów Global Audit Partner Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie wpisanym na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3106 , umowę w przedmiocie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku , sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Wiaderek - Prezes Zarządu