Raporty Spółek ESPI/EBI

INDATA Software S.A. zobowiązanie lock-up na akcjach INDATA Spółka Akcyjna (PLTROMD00010)

13-02-2015 19:20:31 | Bieżący | EBI | 4/2015
Zarząd INDATA Software S.A. (?Emitent?) informuje, że dnia 12.02.2015 r. została zawarta umowa o ograniczeniu rozporządzania akcjami pomiędzy Emitentem oraz BDTRADE LTD z siedzibą w Nikozji, Cypr (akcjonariuszem Emitenta) a Domem Maklerskim mBanku S.A.

Emitent oraz BDTRADE LTD zobowiązali się, że w okresie 360 dni liczonych od dnia przydziału do 26 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta w drodze pierwszej oferty publicznej, bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Maklerskiego mBanku S.A., nie będą oferować, sprzedawać, emitować ani w innym sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia takich działań lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji Emitent lub papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Emitenta.

Spółka BDTRADE LTD jest kontrolowana przez Grzegorza Czaplę ? Prezesa Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Grzegorz Czapla - Prezes Zarządu