Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA (PLBIOGN00018)

19-04-2017 15:28:09 | Bieżący | EBI | 4/2017
BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że postanowieniem z dnia 12.04.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD.XX NS-REJ.KRS/37737/16/14 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, które Emitent otrzymał w dniu 18.04.2017 r. Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 24.563.190,00 złotych. Łączna liczba akcji wszystkich emisji po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 2456319 akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych każda. Akcje dzielą się obecnie na: 741530 akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000001 do numeru 741530, 300000 akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do numeru 300000, 100000 akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 100000 oraz 2655 akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 0001 do numeru 2655, 167370 akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0001 do numeru 167370, 144764 akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0001 do numeru 144764, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii G od numeru 0001 do numeru 400000, 400000 akcji zwykłych na okaziciela serii H od numeru 0001 do numeru 400000 oraz 200000 akcji zwykłych na okaziciela serii I od numeru 0001 do numeru 200000. Akcje serii G, H oraz I nie są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect i nie są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Aktualna struktura i wysokość akcjonariatu Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego została przedstawiona w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Andrzej Grzegorzewski - Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

akcjonariat