Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi DIGITAL AVENUE S.A. (PLDGTAV00013)

16-02-2015 17:28:05 | Bieżący | ESPI | 1/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

PAP
Data: 2015-02-16

Firma: DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-16
Skrócona nazwa emitenta
DIGITAL AVENUE S.A.
Temat
Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1_ ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Digital Avenue S.A. _dalej "Emitent" lub zamiennie "Spółka"_ niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 16.02.2015r. otrzymał - w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1_ ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Sławomira Ziemskiego, o transakcji zakupu akcji Emitenta dokonanej przez zawiadamiającego Członka Rady Nadzorczej p. Sławomira Ziemskiego. Z przekazanej informacji wynika, że zawiadamiający Członek Rady Nadzorczej Emitenta p. Sławomir Ziemski zakupił w dniu 16.02.2015r. w drodze transakcji sesyjnych na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie _rynek NewConnect_ 50.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, po cenie 0,16 zł za akcję, stanowiących 0,39% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający wskazał jednocześnie w treści przedmiotowego zawiadomienia, iż przed wyżej wskazaną transakcją posiadał 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 7,86% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiadających 1.000.000 głosom i 7,86% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Aktualnie zawiadamiający posiada wedle treści zawiadomienia 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 8,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiadających 1.050.000 głosom i 8,26% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
DIGITAL AVENUE S.A. Informatyka _inf_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-158 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Nalewki 8/44
_ulica_ _numer_
_22_ 627 37 58 _22_ 627 37 58
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-16 Piotr Bocheńczak Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta DIGITAL AVENUE S.A.
Tytul Zawiadomienie otrzymane w trybie postanowień art. 160 ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Sektor Informatyka (inf)
Kod 00-158
Miasto Warszawa
Ulica Nalewki
Nr 8/44
Tel. (22) 627 37 58
Fax (22) 627 37 58
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2015-02-16
Rok biezacy 2015
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.