Raporty Spółek ESPI/EBI

Przydział obligacji serii E Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (PLMDIUS00018)

17-02-2015 18:55:39 | Bieżący | EBI | 18/2015
Zarząd Kancelaria Medius S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 15/2015 informuje, że w dniu 17 luty 2015 roku dokonał przydziału, a tym samym doszła do skutku emisja 26.032 sztuk obligacji serii E Emitenta o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 2 603 200,00 zł. Dzień wykupu obligacji serii E przypada 17 lutego 2017 r.oku. Obligacje zostały wyemitowane na 24 miesiące z oprocentowaniem 8,5% w skali roku. Obligacje zostaną zabezpieczone na portfelach wierzytelności obecnych i przyszłych. Emisja obligacji została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2015 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii E, w ramach programu emisji obligacji.

Zarząd Emitenta będzie ubiegał się o notowanie obligacji serii E w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu