Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z Kancelarią Biegłych Rewidentów na zbadanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. IFUN4ALL SPÓŁKA AKCYJNA (PLIFN4L00018)

08-05-2017 18:19:02 | Bieżący | EBI | 7/2017
Zarząd Spółki iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż dnia 21 marca 2017 r. Spółka zawarła umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.
Umowa zawarta została z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3936.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Mielcarek - Prezes Zarzadu