Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA INDATA SOFTWARE S.A. (PLTROMD00010)

24-02-2015 10:36:35 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA

PAP
Data: 2015-02-24

Firma: INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-24
Skrócona nazwa emitenta
INDATA SOFTWARE S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki INDATA Software S.A działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm., informuje, iż otrzymał zawiadomienia od Spółki Mizyak Investment Fund Ltd. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._, dalej "Ustawa o Ofercie", działając w imieniu i na rzecz Mizyak Investment Fund Ltd. z siedzibą w Limassol, Republika Cypru pod adresem: Arch. Makariou III,214 Ideal Building 2nd Floor, 3030 Limassol, Cypr niniejszym informuję, że udział Mizyak Investment Fund Ltd. w ogólnej liczbie głosów w spółce INDATA Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360487 _"Spółka"_, uległ zwiększeniu powyżej progu 5%.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, poniżej podaje się wymagane informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 19 lutego 2015 r. w ramach umowy cywilno-prawnej Mizyak Investment Fund Ltd. nabył 1 923 077 _słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem_ akcji Spółki, uprawniających do 1 923 077 _słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 3,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 3,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed transakcją wskazaną w pkt. 1 Mizyak Investment Fund Ltd. posiadał 1.996.296 _słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć_ akcji Spółki, które stanowiły 3,30% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących 1.996.296 _słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć _ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału:

Mizyak Investment Fund Ltd. aktualnie posiada 3.919.373 _słownie: trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy_ akcji na okaziciela Spółki, które uprawniają do 3.919.373 _słownie: trzy miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy_ głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 6,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 6,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Brak.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie:

Brak.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
INDATA SOFTWARE S.A. Media _med_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
54-429 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Strzegomska 138
_ulica_ _numer_
+48 71 726 23 04 +48 71 716 47 05
_telefon_ _fax_
biuro@in-data.pl www.in-data.pl
_e-mail_ _www_
8971755969 021081309
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-24 Grzegorz Czapla Prezes Zarządu Prezes Zarządu


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta INDATA SOFTWARE S.A.
Tytul Zawiadomienie o stanie posiadania akcji INDATA Software SA
Sektor Media (med)
Kod 54-429
Miasto Wrocław
Ulica Strzegomska
Nr 138
Tel. +48 71 726 23 04
Fax +48 71 716 47 05
e-mail biuro@in-data.pl
NIP 8971755969
REGON 021081309
Data sporzadzenia 2015-02-24
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www www.in-data.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.