Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonanie wyboru Biegłego Rewidenta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, zawarcie Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Hurtimex Spółka Akcyjna (PLHRTIM00013)

24-02-2015 14:24:00 | Bieżący | EBI | 5/2015

Zarząd Hurtimex SA w Łodzi ("Spółka") informuje, że zgodnie z protokołem z posiedzenia, w dniu 05 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Hurtimex S.A. za rok obrotowy 2014. Wybrano firmę ,,FORAUDIT Bujnowicz Pożyczka i Partnerzy Biegli Rewidenci? sp. p. w Łodzi, ul. Pomorska 40, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XX Wydział KRS pod numerem 0000393001, NIP 7251976311, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3372.

Zgodnie z powyższym, dnia 24.02.2015 roku Spółka otrzymała podpisaną zwrotnie Umowę od Foraudit o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki Hurtimex S.A.za rok obrotowy 2014.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu