Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki ART NEW MEDIA S.A. (PLANMD000014)

02-03-2015 12:58:05 | Bieżący | ESPI | 3/2015
oRB_ASO: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki

PAP
Data: 2015-03-02

Firma: ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Art New media S.A. _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1382_ _"Ustawa o ofercie"_, od akcjonariusza Pana Andrzeja Wysockiego, w sprawie przekroczenia przez Niego progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Art New media S.A.

Treść zawiadomienia:
"Niniejszym zawiadamiam drogą pisemną o zmianie dotychczas posiadanego udziału powyżej 15% ogólnej liczbie głosów w kapitale udziałowym Spółki Art NEW media S.A. notowanej na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pod ISIN: PLANMD000014.

Zawiadamiam iż w dniu 24.02.2015 zakupując 572.246 akcje Spółki Art NEW media S.A. przekroczyłem próg 15% ogólnej ilości głosów. Poprzedni stan posiadania wynosił 1.763.759 akcji Spółki _12,51% k.u._, obecnie wynosi łącznie 2.503.105 akcji co stanowi 17,75% ogólnej ilości głosów.
Nie wykluczam dalszego zaangażowania w akcje Spółki."

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ART NEW MEDIA S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-662 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Świeradowska 47
_ulica_ _numer_
+48 881 710 790
_telefon_ _fax_
biuro@artnewmedia.pl www.artnewmedia.pl
_e-mail_ _www_
113-21-97-112 016238500
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta ART NEW MEDIA S.A.
Tytul Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 02-662
Miasto Warszawa
Ulica Świeradowska
Nr 47
Tel. +48 881 710 790
Fax
e-mail biuro@artnewmedia.pl
NIP 113-21-97-112
REGON 016238500
Data sporzadzenia 2015-03-02
Rok biezacy 2015
Numer 3
adres www www.artnewmedia.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.