Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2017 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2017 AUTO - SPA SPÓŁKA AKCYJNA (PLAUTSP00014)

15-05-2017
Zarząd Auto-Spa S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2017 roku, w którym przedstawione zostały dane zgodnie z Załącznikiem nr 3 Regulaminu ASO z uwzględnieniem zmian jakie zostały do nie wprowadzone.

Management Board of Auto-Spa hereby presents in the attachment consolidated and entily quarterly report for IQ 2017 including data according do Appendix 3 of the Alternative Trading System.


Podstawa prawna / Legal basis:
§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

§5 item 1 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System NewConnect

  • Adam Jaremkiewicz - Prokurent
  • Krzysztof Sobera - Prokurent


Załączniki:

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwrtalny za I kw 2017pdf