Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcji sprzedaży akcji przez podmiot powiązany MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

05-03-2015 17:18:31 | Bieżący | EBI | 7/2015
Zarząd Spółki Yellow Hat S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 marca 2015 roku otrzymał dwa zawiadomienia sporządzone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Panów: Sławomira Szymańskiego ? Prezesa Zarządu Emitenta oraz Łukasza Mroczka ? Członka Zarządu Emitenta, o transakcji sprzedaży przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit a), tj. spółkę Digital Solutions Sp. z o.o. (Akcjonariusz), akcji Emitenta. Zgodnie z treścią zawiadomień, w wyniku umowy zawartej w dniu 2 marca 2015 roku Akcjonariusz sprzedał 30.041.500 akcji stanowiących 73,27 % kapitału zakładowego i odpowiadających 73,27% ogólnej liczby głosów w Spółce, za cenę wynoszącą 300.000 zł pomniejszone o łączną wartość zobowiązań wynikających z Listy Zobowiązań. Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Szymański - Prezes Zarządu
  • Łukasz Mroczek - Członek Zarządu